ASCII Sms Page 4


()"() i sent ü a
(. "o new ring
($"(,) tone...
..J pls wait!
()"()
("(ö )") prröööt!
( $" /===
./,%,/
haha..nice tone?nice smell...


Q"""""""p HÉy!
( ü )@ Lükìn
o( )"/ 4 mé?
Ø """ Ø

I knöw
Ü MìSS MÉ...


Büt téll ü söméthìng...

ì mìss ü möre.


L
l
l
l
l,()
l , ö
l) "
l
l),()
lö, )
l),"
l
l,()
l , ö
l),"
l
l),()
lö, )
l),"
l
l,()
l , ö
l),"
l
l) Just checking
l,ö if ur alright l"
l cos i care.


( " ) its ME! / /
( ) )

( " )
/ /
( ) )

( ")
/ /
( ) /

(")
; /
( )"

(")
; )
(")

(é UR ANGEL
; ) IN
(é DISGUISE
There are 34 Sms in this category and 4 Pages and you are at 4 page.

1 2 3 4

SMS Categories

Useful Stuff

Tracker

    eXTReMe Tracker